ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA RÖPORTAJ SAĞLIK VİDEOLAR
Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesinde son durum
Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesinde son durum
Eczacılara Kovid-19 aşısı yapılıyor
Eczacılara Kovid-19 aşısı yapılıyor
Mısır’da OHAL 15'inci kez uzatıldı
Mısır’da OHAL 15'inci kez uzatıldı
Çin'den Biden'a 'ilişkileri onarma' çağrısı
Çin'den Biden'a 'ilişkileri onarma' çağrısı
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Prof.Dr. Esat ARSLAN

SİYASAL SELEFİLİK
14 Eylül 2020 Pazartesi

Meselenin daha doğrusu sorunsalın yanlış anlaşılması, yanlış saptamaları da beraberinde getirmektedir. Kuşkusuz bu, -en son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim- oryantalistlerin kullanmış oldukları terminolojiyi şarkiyatçılığın içine sokulmasından kaynaklanmaktadır. ‘Oryantalizm’ eşittir, ‘Şarkiyatçılık’ demek değildir. Batıcılık anlamındaki ‘Oksidentalizm’ de ‘Garbiyatçılık’ demek değildir. Böyle bir bakış açısı külli yanlıştır. Oryantalizm batının paradigmasıyla, daha doğrusu gözlükleriyle doğuyu sadece bakmak demektir. Doğudaki sosyal organizmayı içsel olarak anlamak demek değildir. Aslına bakarsanız hem oryantalizm hem de oksidentalizmin her ikisi de kendisine benzetme uğraşısıdır, bir anlamda sanatıdır da diyebiliriz. Konuyu sanat olarak ele alırsak, sanatında doğu kültürünü kullanan batılı sanatçıların eserleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani toplum mühendisliğidir. Bir saptama yapalım. Mesela Piyer Loti ünlü bir oryantalisttir, ama Edward Said bir şarkiyatçıdır. Bir Maronit Hıristiyan olan Said’e göre, oryantalistlerle, yani batılı bilim çevrelerince şekil verilen şark, haçlı zihniyetiyle, Avrupa sömürgeciliğiyle birlikte hareket etmektedir. Hem ‘sömürgecilik’ hem ‘oryantalizm’ Yakın Doğu, Hindistan ve Uzak Asya toplumları üzerinde yayılmacı bir tavır sergilemektedir. Doğunun değerlerinden tevekkül’ü, kısmet’i, kıymet bilirliği anlatmak gibi bir derdi yoktur, oryantalistin. Nazım Hikmet’in şiirselleştirdiği gibi;

“Sen bir şarlatandan başka bir şey değilsin!

Şarlatan!

Çürük Fransız kumaşlarını

Yüzde beş yüz ihtikarla şarka satan:

Piyer Loti!”

Büyük Şair Nazım Hikmet Fransızın ne mal olduğunu böylesine veciz bir şekilde anlatmıştır. Sömürgecilikle oryantalizm arasındaki kesin ilişki bir yana bir de üstüne üstlük esas olan doğuya açıktan ya da zımnen Hıristiyanlık propagandası yapılmasıdır. Doğudaki misyoner faaliyetlerinin adıdır, misyoner okullarının devşirme hareketlerinin ortak adı oryantalizmdir.  

Peki şimdi bana sorarsanız, böyle bir girişi neden yaptım diye, sevgili okurlar. Sizlere oryantalizmin dayattıklarını anımsatmak için. Oryantalizmin dayattığı “Fundamentalist İslam, Radikal İslam, Köktendinci İslam, Siyasal İslam”dır, yanlıştır. Nedeni açıktır. Çünkü, ‘İslam’ sözcüğü ile bu sözcükler bir araya getirilemez. İslam sözcüğünün kelime anlamı barıştır, Allah’a teslimiyettir. O'na bağımlılık ve bunu neticesinde ebedi esenlik ve güven demektir. Ama, bu dayatma doğrudan oryantalizmin işidir. Türkiye Cumhuriyeti resmi söylem olarak Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD)’nin yerine Irak ve Şam Devleti (DAİŞ) söylemini benimsemesinin sebeb-i hikmeti budur. Bence doğrusu da budur. Yakın Doğu, Hindistan ve Uzak Asya toplumları üzerinde yayılmacı bir tavır sergileyen Oryantalizm aynı zamanda istihbarat servislerinin eylem alanıdır. Yeşil Kuşak kuramının merkezi orta doğu siyasetin akâid’e, akâidin saltanata, düşüncenin kerâmete, cinâyetin ibâdete inkılaba ettiği bir yer olmuştur. Cinayet şebekelerinin odak noktasını da esasen bir tarikat olmayan, uhrevi boyuttan ziyade dünyeviliğin odak noktasını oluşturan “siyasal selefizm”dir. Bunun kökeni Vehhabiliktir. İngiliz İstihbarat Servisi (BIS) desteğindeki Suudiler, Vehhabiliği iktidarı ele geçirmede bir araç olarak kullanmışlardır. 1818 ve 1837 yıllarında Mısır’daki Kavalıların Osmanlı sultanının emri ile Birinci Suud Devletini yıkmaları ve ardından Osmanlının bölgedeki vasal emirliği olan Reşidoğullarının 1891 yıllarında ikinci Suud devletini yıkmaları da bölgede Suud iktidarını bitirmeye yetmemiştir. Suudlar her seferinde Necd’e gelerek BIS’in yardımıyla hâkimiyeti ele geçirmişlerdir. Üçüncü Suudi Devleti döneminde Abdülaziz bin Suud’a akıl hocalığı yapan İngiliz İstihbarat Servisinin önde gelen isimlerinden olan St. John Philby Vehhabiliği tipik bir Arap milliyetçiliği olarak görmüştür. O kadar ki, İslam dinine Arapların diğer milletlerle paylaşmak istemedikleri milli bir din gözüyle bakmaktadır. Bunun Musevilikten de bir farkı yoktur. Peygamberliği dışında Hz. Musa aynı zamanda Yahudileri Mısır’daki Kıpti Krallığı koloni rejiminden kurtaran bir ulusal önderdir. Yahudi inancında Hz. Musa bir dini lider ve elçi olmanın dışında milli önder olma özelliğini de taşımaktadır. Hz. Muhammed de o zamana kadar birleşmeyen tüm Arap kabilelerini Kur’an’ın ortak anayasa olma özelliği ve “tevhid” anlayışının Allah’ın birliği olmasının yanında otoritenin birliği de olması özelliği ile birleştirmiştir. Hem uhreviliği ve dünyeviliği birleştirmiş ve bütünleştirmiştir.

Emeviler de tipik Arap milliyetçisi idiler. İslam dinine geçen diğer milletlere Anadolu’da büyük baş hayvanlar için söylenilen ‘mal’ın çoğulu “Mevali” yani köle adını vermişlerdir. Bunun Farsçadaki adı da ‘kullar’ anlamında “Gulam” sistemidir. Aslı ‘Gulan’ olmakla birlikte bir galat-ı sahih olarak ‘Gulam’ benimsenmiştir.

Vahhabilik ise bir nevi “Neo Haricilik” olmakla birlikte Emevilerin bu ilkel bakışını da biçimlendirmiştir.  Onlara göre dine sonradan giren İranlılar ve Türkler dinin özgünlüğünü ve özünü bozmaktadırlar. Vehhabiliğin temellendirici ilkeleri, genelde ‘din’de akıl’a yer vermemek; ‘kalp gözü ile görme’yi dolayısıyla tasavvufu reddetmek ve tevhid’i, ‘ameli tevhid’ olarak almak biçimindedir. Ameli tevhid; eğer namaz kılmıyorsanız, oruç tutmuyorsanız, hacca gitmiyorsanız, hiç başkaca söze gerek yok, doğrudan kafirsiniz.  Katliniz vaciptir. Oysa olması gereken “Tevhid” kavramının batı dillerindeki karşılığı mono=tek; theos=Tanrı, ‘Tek Tanrıcılık’ anlamında monoteizmdir. Tanrı’nın birliğini / tekliğini, mükemmelliğini, evreni yoktan var eden ve onu kuşatan mutlak güç ve şahsiyet oluşunu esas alan bir inanç ve düşünce sistemidir. Ancak görüldüğü gibi Vehhabiliğin temel argümanları tümüyle İslam’ın ruhuna aykırıdır. Vehhabiler, Selefilik adı altında İranlılara, Şiilere, Osmanlılara ve bölgedeki Sufî akımlara cihat (din savaşı) ilan etmişler ve ele geçirdikleri yerlerde katliama varan uygulamalarda bulunmuşlardır. Cihad etmek, Allah yolunda fiili olarak düşmana, kâfirlere ve dinden çıkanlara karşı savaşmaktır.

Günümüzde Vehabilik’ten Siyasal Selefiliğe evrilmiş olan Selefilerin en büyük motivasyonları Sovyetlere Afganistan’da geri adım attırmış olmalarıdır. Bu durumda El Kaide ve ondan kopan DAİŞ ve En Nusra gibi örgütlerin içinde Arap olmayan Çeçen, Türk ve Türkistanlılar kendi milli kimliklerini kaybetmiş Selefi-Vehhabileşmişlerdir. Bunlar bir Selefi Arap gibi düşünmekte, yaşamakta, Vehhabi gibi ibadet etmekte, giyinmekte ve sakal bırakmaktadırlar. Özetleyecek olursak Selefi Arap kimliği adı altında eriyip kendi kimliklerini yitirmiş olmaktadırlar. Dikkatle bakacak olursak dirijanların hemen hepsinin bu arada pek çok militanın kendi isimleriyle değil Selef-i Salihin’in isimlerini aldıkları ve isimlerle anıldıkları görülmektedir. Halis Bayuncuk yerine, ‘Ebu Hanzala’ gibi. Siyasal Selefilik akımı 2015’den sonra Türkiye’de bir çığ gibi büyümekte, günümüzde Türkiye’de 2000’lerin üzerinde derneğe kadar ulaşmışlardır. Bunun Türkçesi Türkiye’de 10 Ekim 2015 tarihindeki ‘Ankara katliamı’ dâhil kanlı terör eylemleri yapan DAİŞ’ciler aramızda bulunmaktadırlar. 7.200 denekle Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre 2015 yılında yüzde 1,2 ile ifade edilen Selefi sempatizanlığı günümüzde yüzde 3,6’ya ulaşmıştır. Bu ciddi bir rakamdır. 9 Eylül 2020 tarihinde ‘Tarafsız Bölge' programında konuşan 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son dönemde Türkiye'de artan selefi akımlara ve bunların dernekleşme faaliyetlerine dikkat çekip "iç savaş" uyarısı yapmıştır.

Suudiler Vehhabiliği dünyaya yayma stratejileri çerçevesinde dini kurum, eğitim enstitüleri ve neşriyat alanında 100 milyar dolar harcadıkları iddia edilmektedir. Bunun en az yarısı kadar da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin katkısı düşünüldüğünde Selefi Cihatçı hareketlerin ne denli yaygın olduğu daha iyi anlaşılabilmektedir. Bu durumda Selefi hareketler hızla yayılırken, Afganistan’da Taliban’ın bitirilmesi de bir şey ifade etmemektedir. Afganistan’dan ABD işgali altındaki Irak’a gelen Selefi militanlar bu seferde DAİŞ ve Suriye’deki En Nusra adı altında mücadeleye devam etmektedirler. DAİŞ’in ve En Nusra’nın El Kaide’den farkı ise Selefi Sünni yine silah zoruyla bir devlet inşasına girişmiş olmasıdır. Bir de üstüne üstlük Siyasal Selefiliğinin arkasında günümüzde İsrail’in arkasında saf tutan Suudi Arabistan ve BAE’nin, parası, batılı istihbarat servisleriyle ortak aklı ile milliyetçiğinin olmasıdır. 

Ülke sınırları içerisinde PKK terör örgütünün bitmeye yüz tuttuğu günümüz ortamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde üzülerek ifade etmek gerekir ki, bir başka silahlı siyasal selefi hareket yükselmektedir. Çok fazla ileri gitmeye gerek yok, Türkiye’deki siyasal selefi saldırılarını gerçekleştirenler ya Suriye’deki savaşa katılıp geri dönenler ya da içinde bulundukları sosyal ağların neden olmuş olduğu “çekici faktörlerin” yol açmasıyla radikalleşmiş, kan ile haşır neşir olmuş kişilerdir. Cübbeli Ahmet Hoca’nın dikkat çektiği gibi, görünen odur ki, Türkiye’deki Siyasal Selefiler İran yanlısı Şii tarafı kendilerine hedef almış, barut gibi bir çatışmaya hazırlanmaktadırlar. Devletin görevi ise bu silahlanmayı durdurmak olmalıdır, sevgili okurlar.

Önceki sayfa   Sayfa başına git  
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Arda ÇELİK
Arda ÇELİK
ÇOK MU ZOR?
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
KUR’AN SÜRÜ PSİKOLOJİSİNDEN İNSANI KURTARMAYA ÇALIŞIYOR
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
ERKEĞİN ÖZ GÜVENİ
Esra SARI
Esra SARI
BAKAMAYACAĞINIZ HAYVANI, SAHİPLENMEYİN!
Hüseyin ALPASLAN
Hüseyin ALPASLAN
KARADENİZ’İN KUZEYİNDE YAŞAMIŞ KADİM TÜRK KAVİMLERİ-1
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
ŞİDDET VİRÜSTEN DE BETER
Hatice KARATAŞ
Hatice KARATAŞ
GIDADA ZAM ŞAMPİYONLUĞU!
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
SALGIN KONUT SATIŞLARINA YARADI
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
İNGİLİZ AKLI
Hatice TOPÇU
Hatice TOPÇU
KAMUCU ANLAYIŞ
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
İNSANDAN BAŞKA KİM DOĞAYI HOYRATÇA KULLANIR?
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
YOK-SULLUK
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
AB'YLE FLÖRTÜN BEDELİ, YİNE YUNANİSTAN'A ÖDÜN MÜ?
Halit Aydıngöz
Halit Aydıngöz
YABANCI YATIRIMCI TÜRKİYE'YE 2022 YILINDA GELECEK
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
ÇÖZÜM, TEMİZ ENERJİ
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
YERLİ VE MİLLİ DİN ANLAYIŞI
Büşra ÇİNKAYA
Büşra ÇİNKAYA
SANAL MÜZELER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
R.Bülend KIRMACI
R.Bülend KIRMACI
YENİ YIL YAZISI
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
BİSİKLET KÜLTÜRÜ
Ceyhun Özgür
Ceyhun Özgür
ÇALIŞAN EMEKLİNİN MAAŞINDA KESİNTİ OLUR MU?
Ayşe Aybike Yılmaz
Ayşe Aybike Yılmaz
VEJETARYEN BESLENMESİ
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
NE KUTLADIĞIMIZI BİLİYOR MUYUZ?
Av. Zeynep YETİŞGİN
Av. Zeynep YETİŞGİN
HATIR İÇİN YOLCU ALIMINDA ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
YEREL SEÇİMLER İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
LİBAS
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Röportaj Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva